THÔNG BÁO

VIDEO CLIP

Loading the player...

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE
Quảng cáo Vnomedia Dịch vụ quản trị website Nghệ Tĩnh 24h Bluesky

Quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023

Thứ tư - 26/02/2020 09:53 | Số lần đọc: 11574
Quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023

Quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023

Quy chế làm việc chi bộ THCS Cát Bình nhiệm kỳ 2020-2023
ĐẢNG BỘ XÃ DIỄN CÁT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ THCS CÁT BÌNH  
*
Số:  04-QC/CB.THCS
Diễn Cát, ngày 03 tháng 03 năm 2020
 
QUI CHẾ LÀM VIỆC
CHI BỘ TRƯỜNG THCS CÁT BÌNH NHIỆM KỲ 2020-2023
 
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đảng viên Chi bộ Trường THCS Cát Bình nhiệm kỳ 2020-2023;
Căn cứ Quyết định số 166-QĐ/ĐU ngày 24/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Diễn Cát về việc chuẩn y Ban chi ủy chi bộ và Bí thư, phó Bí thư chi bộ Trường THCS Cát Bình nhiệm kỳ 2020-2023;
Căn vào tình hình thực tế của Chi bộ, Ban chi ủy chi bộ Trường THCS Cát Bình thống nhất đề ra qui chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2023, cụ thể như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích yêu cầu
1. Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên, phát huy tinh thần gương mẫu không ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng hiến thân cho công tác chung đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, chấp hành tốt pháp luật của nhà nước có ý thức tổ chức kỷ luật cao, xây dựng nếp sống trong sạch lành mạnh và văn minh.
2. Mỗi Đảng viên phải tự đặt mình trong sự quản lý của chi bộ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nói và làm theo nghị quyết, tiên phong gương mẫu trong lao động, công tác. Xây dựng tổ chức, chi bộ trong sạch vững mạnh.
3. Chủ động thuyết phục, vận động, hướng dẫn quần chúng tham gia thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng, giúp đỡ quần chúng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác của đơn vị. Luôn đấu tranh chống các tệ nạn quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác.
4. Động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xử lý nghiêm minh Đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

1. Chi bộ lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động ở đơn vị trường học theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Lãnh đạo phát triển mạng lưới trường lớp ở địa phương, lãnh đạo công tác chuyên môn phát triển sự nghiệp giảng dạy, giáo dục nâng cao trình độ dân trí, đời sống cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và nhân dân trong phường. Lãnh đạo công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của đơn vị, đề cao cảnh giác cách mạng, giữ gìn bí mật quốc gia, vận động người lao động hoàn thành nghĩa vụ công dân đối với nhà nước.
2. Thúc đẩy cán bộ, giáo viên, công nhân viên tích cực tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường, để nỗ lực phấn đấu thi đua thúc đẩy sự chuyển biến về cách suy nghĩ và hành động, luôn giữ vững bản chất cách mạng, không ngừng nâng cao trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn, có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị và khiêm tốn.
3. Luôn đổi mới về tổ chức và cán bộ, phát triển tổ chức Đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội nhằm nâng cao năng lực công tác, ngăn chặn sự sa sút, yếu kém trong cán bộ, Đảng viên. Duy trì sinh hoạt chi bộ đều đặn, phát huy trí tuệ tập thể Đảng viên, xây dựng nề nếp tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, làm rõ đúng sai, tăng cường đoàn kết nhất chí trong tập thể chi bộ. Coi trọng công tác giáo dục Đảng viên thường xuyên, nhằm làm cho mỗi Đảng viên có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết để hoàn thành công việc được giao, chăm lo công tác phát triển Đảng viên mới, phân công Đảng viên theo dõi giúp đỡ bồi dưỡng đối tượng, đánh giá kiểm điểm cán bộ Đảng viên hàng năm, ra nghị quyết về bổ nhiệm, miễm nhiệm trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, công nhân viên kịp thời giải quyết và báo cáo lên cấp trên xin ý kiến giải quyết các vấn đề một cách thấu đáo.

Điều 3. Chức năng

1. Chi bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ được giao về các mặt công tác: Chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, an ninh trật tự đơn vị, xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức  đoàn thể ở nhà trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng.
2. Xây dựng các tổ chức Đoàn thể như: Công Đoàn, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; Tổ khối chuyên môn hoạt động có nề nếp và phát triển. Thực hiện tốt chức năng theo điều lệ Đoàn thể, tổ chức hội qui định, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và sự tín nhiệm của quần chúng trong đơn vị. Thông qua các tổ chức Đoàn thể, thúc đẩy cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia xây dựng bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước và qui định của đơn vị.
3. Giáo dục truyền thống yêu nước xã hội chủ nghĩa nhằm làm cho cán bộ Đảng viên, công nhân viên hiểu rõ tình hình, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác, thông suốt tư tưởng đường lối, quan điểm, thống nhất về ý chí và nâng cao niềm tin đối với Đảng.
4. Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh (Hoàn thành tốt nhiệm vụ).

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHI BỘ
Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của chi bộ
1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng
a) Tổ chức giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho đảng viên, viên chức; xây dựng tinh thần làm chủ, tinh thần đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong cán bộ, viên chức;
b) Kịp thời phổ biến, quán triệt đến các đảng viên, viên chức nắm vững và chấp hành đúng mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Nhà trường, đơn vị;
c) Chi bộ hướng dẫn kiểm tra và tổ chức việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, nhiệm vụ của ngành, của Trường và đơn vị cho đảng viên, viên chức trong đơn vị;
d) Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, biện pháp nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực hoạt động của đảng viên và viên chức; nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên và quần chúng, phát huy quyền làm chủ của viên chức, thực hiện công bằng xã hội, công khai, chống tư tưởng và việc làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chống tham nhũng, chống trù dập, ức hiếp quần chúng.
2. Lãnh đạo xây dựng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, an ninh chính trị và trật tự đơn vị.
a) Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện những phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm cho đơn vị phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao;
b) Chi bộ lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học hằng năm của đơn vị;
c) Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của đơn vị và bí mật quốc gia;
d) Chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ của đơn vị theo sự chỉ đạo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên;
3. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức và cán bộ
a) Chi bộ lãnh đạo việc xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và các tổ chức đoàn thể quần chúng thuộc đơn vị. Chi bộ đề nghị cấp trên xem xét quyết định các vấn đề về tổ chức bộ máy của đơn vị thuộc thẩm quyền cấp trên;
b) Chi bộ lãnh đạo việc quy hoạch cán bộ quản lý, đào tạo và bồi dưỡng viên chức của đơn vị theo quy định của Đảng ủy xã Diễn Cát;
c) Chi bộ và nhận xét, đánh giá và ra nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.
4. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng
 Chi bộ lãnh đạo Công đoàn, ban nữ công xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của tổ chức đoàn thể; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tham gia xây dựng, bảo vệ và thực hiện chủ  trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của đơn vị.
5. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng
a) Chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chế độ tự phê bình và phê bình trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, đồng thời lãnh đạo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc này trong mọi hoạt động của chi bộ;
b) Chi bộ thường xuyên kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, nề nếp sinh hoạt Đảng của các đảng viên trong chi bộ;
c) Chi bộ có trách nhiệm đề ra các chủ trương biện pháp cụ thể theo chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ cấp trên để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị của đơn vị;
d) Chi bộ thường xuyên chăm lo công tác phát triển đảng, chú trọng phát triển đảng trong đội ngũ viên chức trẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn vững vàng;
e) Chi bộ thực hiện quyền được đề nghị kết nạp đảng viên, đề nghị chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị và thi hành kỷ luật đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương.

Điều 5. Trách nhiệm của chi bộ

1. Chi bộ là cơ quan lãnh đạo Đảng, có trách nhiệm lãnh đạo toàn diện các hoạt động trong trường học, thực hiện theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Chấp hành nghị quyết cấp trên, cùng tập thể chi bộ xây dựng chương trình hành động cụ thể phù hợp với tình hình giáo dục ở đơn vị bậc học.
2. Xây dựng chi bộ và duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ theo điều lệ Đảng quy định, hướng dẫn thảo luận những nhiệm vụ, mục tiêu phấn đấu trong công tác phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương, có chủ trương và biện pháp sát, phù hợp với hoàn cảnh đặc điểm tình hình thực tế.
3. Chăm lo xây dựng đội ngũ Đảng viên, kiểm tra đôn đốc việc chấp hành kỷ luật của Đảng để Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ giao, chú trọng công tác phát triển Đảng viên trong từng giai đoạn, từng thời kỳ, đảm bảo chỉ tiêu đề ra.
4. Lãnh đạo và giám sát hoạt động của chính quyền, các tổ chức Đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường, các cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, chăm lo xây dựng Đoàn thể, Công đoàn, liên đội trường học, ban đại diện Cha Mẹ học sinh hoạt động có chất lượng hiệu quả. Thực hiện sự lãnh đạo bằng chủ trương, nghị quyết và các biện pháp lớn, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện.
5. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tạo điều kiện để các Đảng viên, Đoàn viên phát huy vai trò của mình, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác, học tập. Chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực trong nhà trường.
6. Định kỳ hàng tháng cần làm việc với cá nhân phụ trách các Đoàn thể để nắm bắt và trao đổi góp ý kiến về việc thực hiện đường lối, chủ trương của  Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước.
7. Lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các Đoàn thể, phát huy tác dụng và ý thức trách nhiệm của từng cán bộ Đảng viên, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, thực hiện những chương trình hành động của các tổ chức cấp trên.
8. Kiểm tra Đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị việc thực hiện thi hành kỷ luật trong Đảng. Xem xét kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật quyết định hoặc đề nghị tổ chức cấp trên thi hành kỷ luật.
9. Giải quyết tố cáo đối với Đảng viên, giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng. Thường xuyên kiểm tra tài chính của chi bộ trong quý, năm.

CHƯƠNG III

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHI ỦY
Điều 6: Ban Chi ủy Chi bộ Trường THCS Cát Bình lãnh chỉ đạo mọi hoạt động của chi bộ trong suốt nhiệm kỳ 2020-2023, cụ thể :
1. Chỉ đạo tất cả đảng viên trong chi bộ chấp hành tốt Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam.
2. Chỉ đạo và kiểm tra việc chi bộ cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương chính sách của trung ương, của thành phố và của quận.
3. Chuẩn bị các nội dung và nhân sự cho Đại hội đảng viên chi bộ nhiệm kỳ mới (khi hết nhiệm kỳ).
4. Đề xuất và tham mưu với Đảng ủy các chủ trương thuộc lĩnh vực giáo dục tại đơn vị.
5. Hằng quý, Ban chi ủy phải công khai tài chính (đảng phí) của chi bộ trong buổi họp chi bộ để tất cả đảng viên được biết và giám sát.
6. Theo nhiệm vụ được phân công, các đồng chí trong ban chi ủy chi bộ cụ thể hóa nhiệm vụ của mình, chịu trách nhiệm trước Bí thư chi bộ về kết quả công tác trong lĩnh vực mình được phụ trách.
7. Thay mặt chi bộ báo cáo lên cấp trên tình hình hoạt động của chi bộ (khi được bí thư chi bộ ủy quyền).
Điều 7 : Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Chi ủy chi bộ Trường THCS Cát Bình nhiệm kỳ 2020-2023, cụ thể :
1.  Bí thư­ chi bộ
Là ngư­ời chịu trách nhiệm cao nhất trong chi uỷ, cùng chi uỷ chịu trách tr­ước Đảng uỷ, chi bộ và tập thể Hội đồng sư­ phạm nhà tr­ường về sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực ở nhà tr­ường. Bí thư­ chi bộ có nhiệm vụ và quyền hạn sau:  
- Thay mặt chi bộ chủ trì các công việc của chi uỷ, chi bộ;
- Chỉ đạo và thư­ờng xuyên kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ của chi bộ; chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong nhà trường; chủ động kiến nghị với chi uỷ, chi bộ các chủ trương, biện pháp cải tiến lề lối, phư­ơng thức lãnh đạo của chi bộ, đảm bảo cho hoạt động của chi uỷ, chi bộ đ­ược thực hiện theo đúng quy chế, đúng nguyên tắc Đảng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong chi uỷ và chi bộ.
- Chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo định kỳ và theo chỉ đạo của Đảng uỷ. Thay mặt chi uỷ tham gia các cuộc họp do Đảng uỷ triệu tập, báo cáo tình hình của nhà trư­ờng, hoạt động của chi bộ với Đảng uỷ và chịu trách nhiệm về những nội dung báo cáo đó.
- Chỉ đạo các đồng chí trong chi uỷ giải quyết các công việc theo chức trách được phân công. Thay mặt chi uỷ, chi bộ ký các nghị quyết, văn bản của chi uỷ, chi bộ. 
- Hàng năm và kết thúc nhiệm kỳ phải kiểm điểm tr­ước chi bộ về trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được đảm nhiệm.
- Phân công phụ trách:  Phụ trách chung; Phụ trách Công tác tài chính ; Hồ sơ  Đảng;  Phụ trách công tác các tổ chức cán bộ trong nhà trường; Phụ trách tổ Đảng tổ Khoa học Xã Hội, công tác kế hoạch, nghị quyết.
   2. Phó bí th­ư chi bộ.
- Thực hiện đúng quy chế làm việc của chi ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023
- Giúp đồng chí bí thư chi bộ nắm tình hình, tư tưởng của đảng viên của chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Chịu trách nhiệm tr­ước chi uỷ, chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, công tác thu chi tài chính, công tác chuyên môn của nhà trường và các hoạt động giáo dục trong nhà trường.
- Định kỳ hàng tháng phải báo cáo với chi uỷ, bí thư­ về tình hình hoạt động và chủ động đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực đ­ược phân công phụ trách.
- Thay mặt chi uỷ chỉ đạo, điều hành các công việc của chi bộ, tham gia các cuộc họp do Đảng uỷ triệu tập và ký các văn bản của chi bộ khi bí thư­ đi vắng hoặc được uỷ quyền.     
- Phân công phụ trách: , Phụ trách công tác phát triển đảng, Công tác thanh tra; công tác thu nạp Đảng phí: Phụ trách tổ Đảng tổ Khoa học Tự nhiên.
 3. Đồng chí chi uỷ viên
- Chịu trách nhiệm trư­ớc chi bộ, chi uỷ và bí thư­ chi bộ về toàn bộ hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.     
- Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện những nghị quyết, kết luận, chủ trương của chi uỷ, chi bộ trong lĩnh vực đ­ược phân công phụ trách đúng thời gian, chủ động kiểm tra, đôn đốc thực hiện, báo cáo kết quả với chi uỷ, chi bộ.
-  Định kỳ hàng tháng phải báo cáo với chi uỷ, bí thư­ về tình hình hoạt động và chủ động đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh vực đư­ợc phân công phụ trách.
 - Phân công phụ trách: Phụ trách thủ quỹ, và sử dụng đảng phí của chi bộ, thu nạp đảng phí của chi bộ; Theo dõi giám sát hoạt động nhà trường về lĩnh vực thanh tra nhân dân, phụ trách công tác đảng viên của chi bộ, phụ trách công tác công đoàn Đội thiếu niên tiền phong trong nhà trường. Thư ký ghi biên bản các cuộc họp chi ủy.

CHƯƠNG IV

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC ĐẢNG VIÊN
Điều 8. Đảng viên Chi bộ Trường THCS Cát Bình có trách nhiệm và quyền hạn, cụ thể:
        - Chấp hành tốt Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
        - Tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, là tấm gương cho cán bộ, giáo viên noi theo, chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng.
        - Có trách nhiệm đóng góp, thảo luận ý kiến việc cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là trong lĩnh vực, nhiệm vụ công tác do mình phụ trách.
        - Tham dự đầy đủ các buổi họp định kỳ (hoặc đột xuất) của chi bộ hằng tháng theo triệu tập của Ban chi ủy. Nếu vắng mặt phải xin phép và được chấp thuận của bí thư (hoặc phó bí thư) chi bộ .
        - Đóng đảng phí hằng tháng đúng theo qui định.
        - Chấp hành tốt Qui định số 76 -QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc đảng viên giữ mối liên hệ với đảng uỷ nơi cư trú.
Điều 9. Phân công nhiệm vụ các đảng viên trong chi bộ Trường THCS Cát Bình nhiệm kỳ 2020-2023, cụ thể :
1.  Mỗi đảng viên có trách nhiệm chấp hành tốt sự phân công của chi bộ, của cơ quan mình đang công tác.
2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ theo từng lĩnh vực phụ trách, chỉ đạo (cơ quan chính quyền phân công cụ thể theo từng năm học).
3. Theo nhiệm vụ được phân công, các đảng viên trong chi bộ cụ thể hóa nhiệm vụ của mình, chịu trách nhiệm trước Bí thư chi bộ về kết quả công tác trong lĩnh vực mình được phụ trách.

  1. Các nhiệm vụ khác (nếu có) sẽ do Bí thư chi bộ phân công.
CHƯƠNG V
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
Điều 10 :  Chế độ làm việc hội nghị :
     Hằng tháng, Ban chi ủy họp vào ngày mùng 2, chi bộ họp vào ngày mùng 3 (có thể điều chỉnh lịch họp chi ủy và chi bộ phù hợp hoạt động của nhà trường nhưng phải họp trước ngày 10 hàng tháng). Tăng cường kỷ luật Đảng, mọi đảng viên trong chi bộ kể cả đảng viên là cán bộ lãnh đạo đều phải tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ. Có thể họp đột xuất theo tính chất công việc đ/c Bí thư sẽ thông báo.
     Theo định kỳ chi bộ sơ kết hằng tháng, tổng kết năm và nhiệm kỳ.
      Chi bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, thực hiện tổ chức sinh hoạt đảng, về giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng viên, việc chấp hành sự phân công của chi bộ đối với từng cá nhân đảng viên trong chi bộ và thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp trên.
Điều 11. Chế độ thông tin, báo cáo
1.  Chi bộ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo qua các hình thức: Hội nghị và thông báo bằng văn bản. Thông tin, báo cáo phải đảm bảo chính xác và đầy đủ, trung thực, kịp thời và bảo mật.
2. Chi bộ lãnh đạo chuyên môn, đoàn thể đơn vị thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ đối với chi bộ; đồng thời Chi bộ thực hiện đúng chế độ báo cáo với Đảng ủy xã theo yêu cầu.
Điều 12. Kiểm tra, giám sát
1. Chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên về việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tham gia hoạt động các tổ chức đoàn thể, chấp hành pháp luật, những quy định của Nhà trường cũng như mối quan hệ với cấp ủy, nhân dân nơi cư trú.
2. Đảng viên có quyền chất vấn Chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư và các đảng viên về mọi vấn đề có liên quan đến chủ trương đường lối chính sách của Đảng, nghị quyết của Chi bộ, trách nhiệm,  nhiệm vụ, quyền hạn, quyền lợi của đảng viên.
Điều 13: Chế độ học tập – Chế độ công tác phí cho cấp ủy chi bộ.
               Ban chi ủy căn cứ vào trình độ đảng viên, tính chất và tiêu chuẩn cán bộ để quy định chế độ học tập của đảng viên. Bồi dưỡng đối tượng đảng, đảng viên chấp hành triệt để việc học tập, bồi dưỡng chính trị và chuyên môn.
          Hàng tháng chi bộ trích từ nguồn thu Đảng phí để lại của chi bộ để chi cho các đồng chí trong cấp ủy về công tác phí (Được thông qua chi bộ) cụ thể như sau:
 Bí thư: 50.000đồng/tháng; Phó bi thư: 40.000đồng/tháng; Chi ủy viên: 35.000 đồng/tháng

 

CHƯƠNG V

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Điều khoản thi hành
1. Quy chế này được Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua; báo cáo Đảng ủy xã Diễn Cát để theo dõi, chỉ đạo thực hiện.
2. Các đồng chí Ban chi ủy và toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này, thường xuyên kiểm điểm việc thực hiện quy chế và có ý kiến đóng góp, bổ sung, từng bước xây dựng lề lối, phong các làm việc khoa học, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của chi bộ.
3. Trong quá trình thực hiện, chi bộ tiếp tục rút kinh nghiệm để bổ sung hoặc sửa đổi quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Ban chi uỷ Chi bộ Trường THCS Cát Bình triển khai qui chế này đến tất cả các Đảng viên trong chi bộ để thống nhất thực hiện trong suốt nhiệm kỳ 2020-2023.
2. Quy chế này được có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 03 năm 2020. Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bị bãi bỏ./.
 
 

Nơi nhận :
  • Đảng ủy xã (để báo cáo);
  • Các đảng viên chi bộ (để thực hiện);
  • Lưu: CB.
T/M BAN CHI ỦY
BÍ THƯ
 
 
 
Phan Xuân Giang

Tác giả bài viết: Phan Xuân Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 162

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3550

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 496384

ĐĂNG KÝ